Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Dvojjazyčný asistent

DVOJJAZYČNÝ ASISTENT PRO ŽÁKY S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM

BA. Lucie Veselá – vesela@korunka.org

Co je náplní činnosti dvojjazyčného asistenta?

  • Pomoc učiteli s přípravou a plánováním výuky -asistent se při plánování a přípravě zaměřuje na potřeby konkrétních dětí, může pomoci s úpravou vzdělávacích cílů pro děti/žáky s odlišným mateřským jazykem (dále jen OMJ), s ohledem na cíle hodiny pak připravit podpůrné materiály (vytipovat klíčovou slovní zásobu a fráze, připravit k nim podpůrné podklady, zjednodušit texty apod.).
  • Podpora žáků při zapojování do výuky — asistent podporuje děti/žáky (nejen s OMJ) při zvládání úkolů, přeformulovává či zjednodušuje zadání, sleduje zapojení všech dětí do výuky a v případě potřeby zasahuje.
  • Práce se skupinou žáků nebo individuální práce (ve třídě i mimo třídu) — někdy se hodí, aby asistent pracoval s konkrétním žákem nebo skupinou žáků odděleně od zbytku třídy. Může se jednat o práci na stejném nebo jiném tématu, žáci nemusí být pouze žáci s OMJ. Oddělená výuka určité skupiny žáků by ovšem neměla být po celou dobu výuky. Využívá se zejména, pokud je to účelné pro následné zapojení do výuky s celou třídou.
  • Práce s celou třídou — ve chvíli, kdy učitel věnuje pozornost konkrétním dětem, které potřebují jeho větší podporu, může se asistent věnovat zbytku třídy (kontroluje splnění úkolů, zadává úkoly, čte apod.)
  • Pomoc žákovi v přípravě na výuku — asistent může pomoci žákům např. se zvládáním DÚ, zejména tehdy, kdy by jazyková bariéra rodičů znesnadnila dítěti splnit úkol. Tuto podporu je ale třeba s rodiči prodiskutovat, aby asistent nepřejímal jejich roli. I zde platí, že podpora asistenta by měla vést k samostatnosti dítěte (rodiny).
  • Zapojení do tvorby, realizace a revize plánů (PLPP, IVP) — asistent může učiteli pomoci s formulací cílů (žáka dobře zná) i s napsáním plánu. Za jeho formální i obsahovou správnost ale zodpovídá učitel.
  • Pomoc při komunikaci s rodinou — výhodou je, pokud má asistent a rodiče společný jazyk, ale i když tomu tak není, může například zprostředkovávat tlumočníka, případně tisknout dvojjazyčné informativní texty (www.inkluzivniskola.cz/informace-pro-rodice-jazykove-verze). Asistent také může pomoci zprostředkovat a vyladit oboustranná očekávání, což
    je nesmírně cenné.
  • Zapojení do evaluace výuky a hodnocení žáka — přítomnost druhého pedagogického pracovníka může pomoci při ověřování a rozvoji aktivit vhodných pro konkrétní žáky a třídu. Zpětná vazba od asistenta může být velice cenná. Zároveň může asistent pomoci při hodnocení pokroků žáka.