Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Školní poradenské pracoviště

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

 • Kabinet rozšířené péče – školní speciální pedagožky
  • vykonávají činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních
 • Výchovný poradce
  • podává návrhy a doporučení týkající se výchovy, prevence a nápravy problémů, věnuje zvýšenou pozornost žákům s problémovým vývojem a rizikovým chováním
 • Kariérový poradce
  • poskytuje poradenskou činnost pro rodiče, žáky a učitele při volbě povolání
 • Metodik prevence
  • pracuje v oblasti prevence sociálně patologických jevů, zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj.
 • Dvojjazyčný asistent
 • Školní psycholog
  • Poskytuje služby psychologické, pedagogické a těmto oborům příbuzné, činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační. Pracuje se žáky, pedagogy i rodiči. Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a etickým kodexem školního psychologa.
 • Sociální pedagog
  • Základním úkolem sociálního pedagoga je pomáhat při řešení tíživé sociální situaci rodiny žáka, která mívá negativní dopad na vzdělávání dítěte, na jeho pravidelnou školní docházku apod. Úkolem sociálního pedagoga je podpora dětí a rodin a nalézání vhodných možností a způsobů řešení. Sociální pedagog funguje také jako spojovací článek mezi školou, rodiči a dalšími institucemi, může fungovat jako mediátor mezi školu a žákem/zákonným zástupcem.