Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Školní poradenské pracoviště

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

 • Kabinet rozšířené péče – školní speciální pedagožky
  • vykonávají činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních
 • Výchovný poradce
  • podává návrhy a doporučení týkající se výchovy, prevence a nápravy problémů, věnuje zvýšenou pozornost žákům s problémovým vývojem a rizikovým chováním
 • Kariérový poradce
  • poskytuje poradenskou činnost pro rodiče, žáky a učitele při volbě povolání
 • Metodik prevence
  • pracuje v oblasti prevence sociálně patologických jevů, zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj.
 • Dvojjazyčný asistent
 • Školní psycholog
  • Poskytuje služby psychologické, pedagogické a těmto oborům příbuzné, činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační. Pracuje se žáky, pedagogy i rodiči. Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a etickým kodexem školního psychologa.