Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Tvořivé třídy

Tvořivé třídy

V průběhu posledních třech desetiletí naše škola prošla překotným vývojem. V tomto období jsme hledali společnou vizi, sjednocující metody výuky, efektivní formy spolupráce s rodiči, ale snažili jsme se také inovovat.


Skvělou inspiraci jsme našli v dědictví českých reformních pedagogů přelomu 19. a 20. století, let dvacátých a třicátých, kteří nejen „inovovali“ didaktické zásady a principy Komenského, ale přinesli ze světa nové a převratné názory na vzdělávání a výchovu. Ve 20. letech vznikl také ryze český systém metod tzv. činnostního učení. Jen pro zajímavost: Maria Montessori, jejíž učení je inspirací pro naše třídy montessori, otevřela svou první školu r. 1903 v Římě a roku 1913 pořádala přednáškové turné po Evropě a Americe. Současným nositelem pedagogických zásad a principů činnostního učení je sdružení lektorů, učitelů a škol Tvořivá škola, z.s., které nabízí kurzy, semináře, poradenství, publikace a metodické materiály zaměřené na činnostní učení a systemické přístupy. Naše škola stála u vzniku tohoto sdružení a je přes dvacet let jeho stálým partnerem. Stejně jako další „tvořivé školy“ se snažíme rozvíjet učitele nejen odborně, ale i lidsky, posilujeme vztahy s rodiči a aktivní zapojení žáků do výuky. Děti vedeme k samostatnosti, tvořivosti, autonomnímu chování a jednání. Jaké by vlastně „mělo být“ dítě? Ideální představu máme… Určitě nejen kritické, ale i samostatné, tvořivé, aktivní. Aby realizovalo své cíle, musí se umět vzdávat svých jistot a pohodlí, možná i riskovat. Dokázat zvládat svoje chyby a vidět chyby své i druhých, Chápat své emoce a taky se umět vcítit do emocí ostatních. Dokázat zklidnit vlastní rozčilení, setřást úzkost, podráždění, ale zároveň využít emoce, aby motivaci nacházelo v sobě
samém. Umí říci ne, nemá pocit, že toho musí zvládnout co nejvíc, aby bylo v životě úspěšné…


Naše DESATERO činnostního učení pak stručně popisuje, co dělat PRAKTICKY proto, aby se žákům i učitelům ve výuce dařilo. Shrnuje nejlepší zkušeností učitelů a splňuje tři základní kritéria pro realizaci cílů současného vzdělávání. Prvním kritériem je aktivní zapojení žáka do výuky co nejvíce smysly, což umožňuje rozvoj komunikace, logického myšlení a klíčových kompetencí. Druhým kritériem je osobnost učitele, který moudře určuje řád a bezpečí pevných hranic. Za třetím kritériem hledejme žáka, který má pak možnost tento řád testovat. Tím se učí řádu života. Za žákem je vždy třeba vidět a akceptovat jeho rodiče a rodinné normy. Výsledek vzdělávání ovlivňuje významně i prostor, kde se žáci a učitelé nachází. Tímto prostorem je škola. Tu vidíme jako místo pro setkávání, výměnu názorů, prezentaci toho, co se povedlo, prostor, kde řešíme problémy, poznáváme se.


Desatero činnostního učení na stránkách Tvořivé školy
Vize Tvořivé školy
Tvořivá škola – historie vývoj