Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG – kompletní informace

Poslední příspěvky

Vážené žákyně a žáci, vážení rodiče,

od 1.1.2023 působí na naší škole Základní škola Praha 7, Korunovační 8, školní psycholog. Poskytuje služby psychologické, pedagogické a těmto oborům příbuzné, činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační. Pracuje se žáky, pedagogy i rodiči. Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a etickým kodexem školního psychologa.

Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která je nepřímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Školní psycholog získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu psychologie. Školní psycholog pracuje jako člen týmu školního poradenského pracoviště, spolupracuje s vedením školy a se členy ŠPP. Dále spolupracuje se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, zejm. pedagogicko-psychologickými poradnami, dále se zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními, apod.

S čím se na mě můžete obrátit:

Žáci:

– když vám nejde učení tak, jak byste chtěli
– když máte problémy se spolužáky a nevíte, jak je vyřešit
– když máte pocit, že se k vám někdo ve škole nechová tak, jak by měl
– když se děje něco doma
– když vás trápí něco osobního
– když si zkrátka potřebujete o čemkoli popovídat

Zákonní zástupci:

– otázky vhodného vedení dítěte

– výchovné či kázeňské obtíže a problémy
– způsoby správné přípravy na výuku
– pokud se Vám něco nedaří ve výchově Vašeho dítěte

– když máte pocit, že mu to ve škole nejde tak, jak by mělo

– když se Vám nedaří na něčem domluvit s učiteli Vašich dětí

– když se chcete poradit, jakou vybrat pro dítě střední školu

– když máte podezření, že se Vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo

– když se ve Vaší rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které můžou mít dopad na psychiku Vašeho dítěte (rozvod…)

– když má Vaše dítě jakékoli psychické problémy (má z něčeho strach, stěžuje si na bolest, nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé, přestane chodit za kamarády apod.)

– když máte podezření, že Vaše dítě experimentuje nebo užívá nějaké návykové látky nebo se s někým takovým stýká

– jakékoli další téma týkající se dítěte

Co školní psycholog neposkytuje:

Školní psychologové poskytují pouze ty služby, které spadají do oblasti jejich odborné kompetence. V případě potřeby zvou ke spolupráci odborníky jiných profesí, spolupracují se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, zejm. pedagogicko-psychologickými poradnami, dále se zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními, apod. Školní psycholog se zaměřuje především na péči související se vzděláváním, neposkytuje dlouhodobou psychoterapeutickou péči, nemůže předepisovat psychofarmaka, nevytváří na základě diagnostiky doporučení s návrhy podpůrných opatření II. – V. stupně a nemůže zajistit na základě podpůrných opatření personální podporu pro dítě (asistent pedagoga).

Souhlas s činností psychologa

Pro některé psychologické služby potřebuje školní psycholog souhlas zákonných zástupců. Rozlišujeme generální a individuální informovaný souhlas zákonného zástupce.

A/ Generální informovaný souhlas slouží jako informace rodičům a zákonným zástupcům o tom, že ve škole je k dispozici školní psycholog. Ten se v případech nějakého skupinového problému (neshody mezi dětmi, šikana, apod.) může zapojit do řešení vzniklé situace. Rodiče svým podpisem akceptují tuto možnost a souhlasí, že může být jejich dítě přítomno ve třídě v případě třídních problémů. Stane-li se dítěti během vyučování nebo i mimo školní docházku nějaký problém, který nebude chtít řešit s učiteli či svými blízkými, může v takovém případě přijít za školním psychologem.

B/ Když dítě využije možnosti konzultace se školním psychologem, na které se s psychologem dohodne, že by chtělo svůj problém řešit (vícekrát, tedy dlouhodobě), budou rodiče informováni prostřednictvím individuálního informovaného souhlasu. Ten dítě dostane pro rodiče domů a bude na něm uveden rozsah a obsah péče.

Generální souhlas není v žádném případě souhlas rodičů s opakovanou individuální intervencí s žákem. K tomu je potřebný zmiňovaný individuální informovaný souhlas.

V případě, že se rodič rozhodne svému dítěti nepodepsat generální informovaný souhlas, bude dítě např. během řešení skupinových třídních problémů vyřazeno ze třídy do jiné místnosti a nebude se moci na aktivitách se školním psychologem podílet. V tomto případě bude tedy dítě vyčleněno z kolektivu a bude mít náhradní úkol zadaný učitelem. Proto prosím rodiče a zákonné zástupce, kteří svému dítěti generální souhlas nepodepsali, aby ještě toto rozhodnutí zvážili.

Kdy není souhlas rodičů či zákonných zástupců potřeba: krizová intervence (mimořádná a závažná situace ve škole, či v osobním životě žáka/žákyně), až 5 individuálních návštěv dítěte může být bráno jako krizová intervence, každý případ je posuzován individuálně; první kontakt se žákem (žák služby psychologa sám vyhledá); při podezření, že je žák/žákyně týrán/a, zneužíván/a; v případě ohrožení tělesného či duševního zdraví žáka (osob v jeho okolí); při preventivní činnosti – preventivní programy.

Ochrana osobních údajů:

Dokumentace (údaje o žácích, výstupy z vyšetření, apod.) je archivována u školního psychologa a je současně chráněna v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dokumentace je uzamčena v kartotéce a veškerá zjištění o žácích, která podléhají individuálnímu souhlasu rodičů, jsou sdělována výhradně rodičům dítěte, nebo jejich zákonným zástupcům, a pouze s jejich souhlasem mohou být informováni pedagogičtí pracovníci školy).

Kontakt na školní psycholožku 

e-mail: novakova@korunka.org

Školní psycholog působí na škole na 0,7 úvazku, ve škole je přítomen od pondělí do pátku od 8:00 do 14:00. S rodiči, kteří by si přáli osobní schůzku a nemohli v tento čas přijít, lze po předchozí domluvě zajistit termín před začátkem vyučování či v odpoledních hodinách.

Formulář 1 – Individuální informovaný souhlas s poskytováním poradenských služeb

Formulář 2 – Generální souhlas s činností školního psychologa

Těším se na naše setkání, Mgr. Barbora Nováková.

Další kontaktní údaje

V případě akutních obtíží se rodič i samo dítě může obrátit například na linku bezpečí (116 111), která je bezplatná, anonymní a nonstop. Osobně může navštívit krizová centra pro děti s bezplatnou péčí, např. (Cílkova 796/7, 142 00 Praha 12 – Kamýk, tel. pro objednání: 241480511, mobil: 777664672, e-mail: ambulance@ditekrize.cz,  možnost návštěvy bez objednání, a to vždy v úterý, středu a čtvrtek od 16 do 18 h.). Rodiče mohou využít kontakt na rodičovská linku www.rodicovskalinka.cz, Tel: 606 021 021, e-mail: pomoc@rodicovskalinka.cz.

Národní krizové linky (bezplatné) – celostátní působnost:

Linka bezpečí : 116 111 (nonstop), ZDARMA (pomoc pro děti, mládež a studující do 26 let).

Linka pro rodinu a školu: 116000 (nonstop), ZDARMA (pomoc dospělým ohledně dětí – pro rodiče, příbuzné, učitele, vychovatele).

Linka první psychické pomoci: 116 123 (nonstop), ZDARMA (krizová pomoc pro dospělé).

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí (Bílý kruh bezpečí): 116 006 (nonstop), ZDARMA, (pomoc pro oběti a pozůstalé).

Národní linka pro odvykání800 350 000 (všední dny10-18:00), ZDARMA (pomoc pro lidi se závislostí na alkoholu, drogách, gambling apod.).

Další kontakty

Hasičský záchranný sbor – 150

Zdravotnická záchranná služba – 155

Policie České republiky – 158

Městská policie – 156

Tísňová linka – 112

Jednotka specializované péče pro PPP PK VKN

(Ke Karlovu 11, Praha 2, tel:224965353)

Dětská psychiatrická klinika (V úvalu 84/1, Praha 5, tel:224433400)

Krizové centrum RIAPS (Chelčického 39, Praha 3, tel:222580697)

Linky bezpečí – přehled linek bezpečí a důvěry na www.psychoportal.cz/linky-duvery/

Síť organizace STOB (redukce váhy – programy pro rodiny)

Fórum zdravé výživy: www.fzv.cz

Poruchy přijmu potravy: Anabell: http://www.anabell.cz/cz/nabizime/linka-anabell,

http://www.anabell.cz/cz/pobocky

Centrum Locika: https://www.centrumlocika.cz/

Podrobnější přehled specializovaných služeb pro děti a dospívající:

Poslední aktualizace dokumentu 14. 1. 2023

Napsat komentář