Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Kamínek

Veřejná sbírka KAMÍNEK

 

Aktuální disponibilní zůstatek  (odkaz na transparentní účet)

KAMÍNEK leták

KAMÍNEK Žádost o finanční pomoc

Jak mohu přispět do sbírky?

Zasláním libovolné finanční částky na zvláštní finanční účet zřízený výhradně pro tento účel u banky: 27800227/0100  Komerční banka a.s. Chci-li být registrovaným, popř. zveřejněným dárcem, oznámím toto oprávněné osobě (řediteli školy).

Jak a kdy mohu požádat o finanční pomoc?

Podám písemnou žádost do podatelny školy, popř. písemně poštou. Vyrozuměn/a o možné finanční podpoře a její výši budu do 10 dnů od doručení žádosti v závislosti na disponibilním zůstatku na účtu sbírky. V případě, že nebude aktuálně dostatečná disponibilní hotovost pro podporu, budu informován/a následně při změně stavu.

Základní informace o sbírce KAMÍNEK

Účel sbírky

Peněžité příspěvky budou získávány a shromažďovány z dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel humanitární a charitativní: výhradně na pomoc rodičům – rodinám žáků Základní školy Praha 7, Korunovační 8, které se ocitnou ve finanční nouzi a požádají o konkrétní finanční pomoc, tj. na úhradu nákladů přímo spojených se vzděláváním dítěte, dále na úhradu obědů, svačin, nadstandardních pracovní sešitů a učebních pomůcek pro děti, úhradu nákladů na mimoškolní vzdělávání dětí organizované Základní školou Praha 7, Korunovační 8, úhradu výletů třídy v délce do tří dnů, exkurzí a návštěv kulturních akcí a představení.

Závazné principy čerpání výtěžku sbírky

  1. O využití výtěžku pro konkrétního žáka rozhoduje ředitel školy, záměr projedná předem a průkazně (písemný záznam) s třídním učitelem / učitelkou.
  2. Finanční prostředky z výtěžku sbírky jsou přidělovány na základě žádosti,
  3. Dojde-li k situaci, kdy  žák nebude již žákem školy (přestup, dlouhodobý pobyt v zahraničí a podobně), tzn. nebudou čerpány náklady na konkrétní účel, o které žadatel požádal,  bude v rámci školy zbytek nevyčerpaných finančních  prostředků převeden zpět na účet Kamínek jako vratka. Situace, kdy např. dítě neodebere obědy, nenavštěvuje kroužek apod., se budou řešit stejným způsobem, a to tak, že nevyčerpané finance na účtu budou využity k podpoře dalších žadatelů.
  4. Finanční prostředky se zásadně neposkytují žadateli v hotovosti ani převodem na jeho účet, ale z účtu KAMÍNEK škola hradí náklady na příslušné účty školy (ŠJ apod.)
  5. Případní dárci jsou oslovováni školou (třídní schůzky, dopisy, mailové zprávy, články ve školních novinách, inzeráty apod.).
  6. Dárce může podpořit konkrétní žádost, osobní údaje žadatelů však nejsou v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů školou v žádném případě dárcům poskytovány. Škola v případě realizace konkrétní podpory vyrozumí dárce i žadatele o provedené transakci. Dárcům, kteří budou chtít poskytnout konkrétní podporu, sdělujeme datum podání žádosti, účel, výši podpory.

Sbírku pořádá

Základní škola Praha 7, Korunovační 8, se sídlem Korunovační 8/164, 170 00 Praha

fyzická osoba oprávněná jednat ve věci sbírky jménem právnické osoby: Mgr. Tomáš Komrska

Osvědčení ke sbírce

Osvědčení vydal Magistrát hlavního města Prahy podle ustanovení § 4odstavce 1. zákona č. 117/2001 Sb.,  o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách) ve zněn pozdějších předpisů (osvědčení ze dne 12.10.2022, č.j.: MHMP 1851299/2022)

Doba a místo konání sbírky

Od 13. října 2022 do 9. října 2025 na území celé ČR.

Způsob provádění sbírky

Shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu 27800227/0100 Komerční banka a.szřízeném pro tento účel, a to po dobu uvedenou v oznámení o konání sbírky. Měna libovolná.

 

V Praze dne 13. 10. 2022                                                             Mgr. Tomáš Komrska – ředitel školy