Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Základní škola Praha 7, Korunovační 8

2. Důvod a způsob založení

základní škola – příspěvková organizace

Zřizovatelem Základní školy Praha 7, Korunovační 8  je Městská část Praha 7 se sídlem Praha 7, U Průhonu 1338/38, zřizovací listina byla vydána Usnesením Zastupitelstva MČ Praha 7 č. U01_0242 ze dne 12.3.2001.

Hlavním účelem zřízení organizace je zabezpečení výchovy a vzdělání, činnost příspěvkové organizace je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb..

3. Organizační struktura

Organizační složky příspěvkové organizace

  • základní škola (IZO 061389820, RED IZO 600039382)
  • školní družina (IZO 061389820, RED IZO 600039382)
  • školní jídelna (IZO 061389820, RED IZO 600039382)

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola Praha 7, Korunovační 8

Korunovační 8/164

170 00 Praha 7 – Bubeneč

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola Praha 7, Korunovační 8, se sídlem Korunovační 164/8, 170 00 Praha 7 – Bubeneč

4.3 Úřední hodiny

Pondělí a středa: 13:00 – 16:00

Pokladní hodiny 

Pondělí a středa: 13:00 – 16:00

Kancelář školní jídelny – úřední hodiny pro rodiče

Pondělí – pátek: 7:00 – 9:30

4.4 Telefonní čísla

223 018 913 – ředitelna

223 018 914 – kancelář školy, spojovatelna

223 018 915 – školní jídelna

223 018 916 nebo 737 582 082  –  kabinet rozšířené péče

4.5 Čísla faxu

Nemáme fax, prosím, použijte e-mail nebo datovou schránku.

4.6 Adresa internetové stránky

www.korunka.org

4.7 Adresa e-podatelny

dajclova@korunka.org

ID datové schránky: cmrksct

4.8 Další elektronické adresy

viz rubrika kontakty

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení pro všechny platby

účet školy – 51-2510070227/0100 – Komerční banka

účet školní jídelny – 51-2510110217/0100 – Komerční banka

6. IČ

61389820

7. DIČ

CZ61389820, jsme plátci DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – ŠVP3in, od 1.9.2003, vzdělávací program včetně dodatku zde

ŠVP Montessori svět od 1.9.2020 zde

8.2 Rozpočet

Výpis zisku a ztráty
Rozvaha – bilance
Plán výnosů a nákladů

9. Žádosti o informace

Informace lze žádat v kanceláři školy v úředních hodinách.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání lze provést v kanceláři školy v úředních hodinách.

11. Opravné prostředky

Lze podat písemně v kanceláři školy nebo pomocí datové schránky.

12. Formuláře

Formuláře ke stažení 

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního řádu na portálu veřejné správy

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán (Úřad Městské části Praha 7). V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

https://www.praha7.cz/radnice/povinne-zverejnovane-informace/

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy