Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Historie

Výroční zpráva za školní rok 1918 – 1919

Střípky z historie školy 1898 až 1998

11.3.1898 – obecní zastupitelstvo rozhodlo o stavbě „nového domu za účelem školským v letenské části“ – stavba byla zadána staviteli Frolíkovi za 90.175 K, 30 hal., stavba byla započata 1.10.1898, dokončena 26.8.1899, školní kaple byla vysvěcena 8.10.1899. Téhož roku je zahájena výuka, ale škola je pouze odbočkou I. obecné školy na Letné.

1902 – je založena  II. obecná škola na Letné.

Ve školním roce 1906-07 byla otevřena 1. třída měšťanské školy dívčí, třída byla spravována 2. obecnou školou na Letné (přihlášeno 99 dívek).

1908 – Měšťanská školní rada vyvíjela velkou péče o chudou školní mládež, více než 80% žáků dostalo učební pomůcky zdarma (starostou města byl tehdy Raini Kubík).

1908 – ve školní knihovně učitelské byly 73 svazky, v žákovské 205 svazků, darem p. stavitele Zámka 100 K umožněno zakoupení sádrových bust Zeyera, Vrchlického a Palackého – určeny byly k výzdobě chodeb – dodnes jsou v inventáři školy.

1.12.1908 – osamostatnění měšťanské školy chlapecké.

18. 8. 1910 – oslavy 80. narozenin Jeho Veličenstva císaře Františka Josefa I., sehrána hra Jesličky (vstupné 50 hal., k stání 25 hal.), o Vánocích obdarováno 50 dívek obuví.

1911 – Místní školní rada zřídila lékařskou péči o žáky, náklady na jednu třídu činily 40 k, školními lékaři byli MUDr. Zeman a Mysliveček.

1914 – školní budova přeměněna v kasárna, od 27.8.1914 zde bylo ubytováno celkem 1000 mužů, v říjnu téhož roku domobranný prapor odjel na srbské bojiště.

3.7.1915 – uspořádána burza prací žákyň (kresby a malby na dřevě, porcelán a hedvábí) ve prospěch sirotků po padlých vojínech. Patronát převzala Její excelence paní hraběnka Cloudenhowe, čistý výnos činil 825 K, při ručních pracích žactvo zhotovilo z papíru 1300 párů podešví a 500 párů ponožek.

1.5.1915 – zaveden letní čas.

1915 – p. školník Fafejta nastoupil na vojenskou službu a padl do ruského zajetí (Tomsk na Sibiři).

1917 – k účelům válečným byl odevzdán školní zvon, paní hraběnka m. Cloudenhowe věnovala školní kuchyni 3 telata, aby byl dětem uvařen masitý oběd, dětem bylo věnováno z daru jejího veličenstva Císařovny10 párů střevíců s dřevěnými podrážkami.

1917 – 1918 – zdravotní stav žáků a učitelů nevalný, podvýživa nedostatek všeho.

1919 – škola byla rozdělena na dvě samostatné školy obecné (chlapeckou a dívčí) a samostatnou měšťanskou školu dívčí.

1920 – vydáno ministerské nařízení zakazující pořádání slavností a shromáždění v tělocvičně.

1. 1. 1922 – vydán zákon o Velké Praze, Bubeneč se s ostatními obcemi stává 13. částí Prahy (stejně tak Dejvice, Sedlec, Vokovice, a Veleslavín).

1922 – zdejší žákyně ušily a upletly 264 ks šatů a jiných svršků pro ruské uprchlíky.

1922 – ředitel školy se odstěhoval ze školní budovy, aby předešel nedostatku místa, z jeho bytu byly zřízeny 2 učebny.

21. 2. 1923 – školní sbírka na zlatý poklad republiky vynesla 469 Kč, 26 stříbrných mincí, 94 gr. stříbra, 11,5 gr. zlata.

1922 – bylo rozhodnuto přistavět ještě křídlo budovy do Sládkovy ul..

1. 4. 1924 – staví se šest tříd s kreslírnou a příslušnými vedlejšími vedlejšími místnostmi.

16. 6. 1925 – návštěva učitelů z Podkarpatské Rusi ve zdejší škole.

1924 – umístění reálného gymnázia v budově školy, 9 tříd, kreslírna a příslušné vedlejší místnosti.

17. 2.1925 – pořádána pro žákyně přednáška se světelnými obrazy – „Krkonoše“.

1925 – téměř všechny žákyně byly členy dorostu Červeného kříže – pomáhají a darují oděvy dětem nemajetným, pořádány jsou vánoční nadílky, potřebným žákyním byly nákladem obce opatřovány veškeré školní potřeby (to je 60% z celkového počtu 295).

16. 6.1926 – přednáška školního lékaře MUDr. Zemana o tuberkulóze.

1927 – obava a starost o výsledek zápisu – úbytek dětí zaviněný válečnými léty, přesunuje se na měšťanskou školu.

1928 – pro tělocvičnu zakoupena nová bradla a různé drobné nářadí, úředně je zavedeno napouštění všech podlah učeben olejem.

1928/ 29 – kruté mrazy – 42 st. C (v Českých Budějovicích), – 28 st. C v Praze, jsou zničena stromořadí v pražských ulicích (holé akáty v Pařížské třídě u Čechova mostu, jilmy na nám. Republiky), pomrzlé ptactvo a zvěř, zimní prázdniny jsou prodlouženy až do 1. března 1929.

1928 – 11 žákyň dostávalo obědy zdarma (podávaly se však v hostinci, 4 žákyně obdržely stipendium k bezplatné výuce plavání, všechny žákyně pojištěny Radou hl.m. Prahy proti úrazům, zdarma ošetřen 14 letým žákyním chrup.

9.12.1929 – deputace žákyň odevzdala pod vánoční Strom republiky 50 Kč.

1930 – prosinec – sčítání lidu, úředně doporučeny na školách rodičovské schůze.

1930 – dvě žákyně školy na Hradě přijaty prezidentem Masarykem a tam pohoštěny za dlouhodobou činnost v dorostu Červeného kříže.

1930 – hospodářský úřad daroval škole troje kulaté hodiny (kreslírna, tělocvična, dolní chodba).

1936 – zavedeno do všech místností mimo chodby a fyzikální kabinet ústřední dálkové topení.

1938 – zajišťována protiletecká ochrana školy.

1. 2. 1938 – nový školní řád, zvláštní péče věnována branné výchově.

květen 1938 – žákyně poslaly 300 Kč na obranu vlasti.

červen 1938 – Všesokolský slet, ubytování sokolstva ve škole.

 

Historie školy 1939 – 1989

r. 1940 – zakoupen promítací přístroj z rodičovské sbírky (2.324 Kč).

r. 1941 – Měšťanská škola přejmenována na Hlavní školu.

r. 1942 – infekce spály.

r. 1943 – zakoupení decimálky z prostředků rod. sdružení.

r. 1944 – vyskytly se smrtelné případy záškrtu.

květen 1945 – Pražské povstání, ve Sládkově ulici barikády, účast všech tříd na pohřbu básníka Josefa Hory.

r. 1946 – v budově školy umístěny učebny pedagogické fakulty, škole přidělen klavír.

28.10. 1947 – na školním dvoře zasazena hruška Pastornice.

1948 – výskyt nemilosrdné dětské obrny.

28.9.1948 – zákon o Jednotné škole – společná výuka chlapců a dívek, v budově školy jsou čtyři typy škol: mateřská, základní, 2 střední, gymnázium.

r. 1949 – zavedeny svačiny (40 Kč měsíčně, provedeno očkování proti tuberkulóze, dokončeno rozhlasové vybavení tříd).

r. 1952 – beseda s hercem Karlem Högrem o Mikoláši Alšovi.

r. 1953 – školská reorganizace – splynuly dvě školy a to 11. národní v Korunovační ul. a 2. střední ve Sládkově ulici v 24. osmiletou střední školu v Praze 7, Korunovační 8 (ředitel K. Poláček).

r. 1961 – založen jako školní sbor ZDŠ Korunovační pěvecký soubor Radost, jeho sbormistrem byl Vladislav Souček

r. 1961 – generální oprava elektřiny.

r. 1962 – velká epidemie chřipky.

r. 1967 – 17 tříd přenecháno pro večerní vyučování jazykové škole, hudebním a jazykovým kurzům.

r. 1967 – mateřská škola přestěhována do Čechovy ulice, místnosti upraveny pro školní družinu.

r. 1974 – zavedena branná výchova jako nový vyučovací předmět.

r. 1984 – zavedeny třídy se zaměřením na lední hokej.

r. 1998 – „a jak žáci prožívali letošní bouřlivý rok ? Asi stejně rozechvěle jako dospělí. Hned v prvních dnech revoluce někteří nosili československou trikolóru na oblečení a zdravili se navzájem dvěma zdviženými prsty – vítězství. Děti se tak živě zajímaly o politické dění, že až někdy zapomínaly na své školní povinnosti …“.