Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Inovativní třída

Koncept inovativní třídy vznikal v průběhu jara 2019 ve spolupráci rodičů (zájemců o tuto třídu) a ředitele školy. Ve třídě jsou uplatňovány výchovně vzdělávací principy, které doplňují a dále rozvíjejí Školní vzdělávací program školy 3IN.

Koncept inovativní třídy čerpá inspiraci z finského vzdělávacího systému, který je nejen v Evropě všeobecně považován za vzor efektivního školství orientovaného na budoucnost. Vede děti k samostatnosti a zodpovědnosti, ale zároveň též ke spolupráci, toleranci a kritickému myšlení. Těchto kompetencí se u dětí snaží dosáhnout podporou přirozené zvídavosti a radosti z objevování světa kolem nás. Inovativní třída není orientovaná na výkon, ale na vytváření bezpečného a respektujícího prostředí, které dětem umožňuje, aby se soustředily na samotný proces poznávání namísto získávání dobré známky. Je upuštěno od používání nástrojů vnější motivace, jako jsou známky, soutěže, zkoušení či autoritativní přístup k dětem.

Základem vztahů a komunikace je partnerský a respektující přístup mezi všemi třemi zúčastněnými aktéry vzdělávání – dětmi, školou a rodiči. Tento přístup vytváří prostředí (atmosféru) vzájemné důvěry a spolupráce, které děti citlivě vnímají a napodobují. Tato důvěra se manifestuje v tom, že děti mají možnost volby, na čem budou pracovat nebo co se budou učit, čímž se učí převzít zodpovědnost za vlastní vzdělávání.

Hodnocení. V inovativní třídě jsou uplatňovány alternativní formy zpětné vazby a hodnocení (průběžného i závěrečného). Při ověřování znalostí nejsou chyby penalizovány, chyba je považována za průvodní znak procesu učení. Na konci čtvrtletí probíhá konzultace s rodiči za přítomnosti žáka, tzv. tripartitní schůzka (sdělení učitele se orientuje na shrnutí dosažených kompetencí). Průběžně si děti vytváří portfolio školní práce, které je základem pro sebehodnocení a také učiteli slouží jako podklad pro zpětnou vazbu dítěti. Pokrok dítěte v učení je za období pololetí (v pololetí a na konci školního roku) zaznamenán ve formě rozšířeného slovního hodnocení v jednotlivých oblastech.

Nesoutěživé prostředí. Týmová spolupráce je stále častějším požadavkem na trhu práce již nyní a v budoucnu bude dovednost spolupracovat pro úspěch v rychle se vyvíjejícím světě nezbytná. Kompetence učit se spolupracovat je uvedena mezi cíli základního vzdělávání ve školském zákoně (§ 44 zákona č. 561/2004 Sb.). Soutěživé prostředí tuto týmovou spolupráci narušuje. Soutěže nejsou v inovativní třídě nabízeny také proto, že nechceme, aby se děti učily vidět druhé jako soupeře a překážky svého úspěchu. Cestu k překonávání překážek v životě nevidíme přes výhry a prohry v soutěžích, ale přes budování sebeúcty. Uznání v očích druhých v inovativní třídě dítě získává bezpodmínečným respektem k jemu samotnému a tím si je nepotřebuje opakovaně potvrzovat výhrami v soutěžích. Místo soutěživých her je kladen důraz na kooperativní výuku v malých skupinkách dětí.

Individualizace výuky a role učitele. V inovativním konceptu se respektují rozdíly mezi dětmi (které jsou často velké) a je tu snaha maximálně přizpůsobit výuku možnostem a potřebám každého dítěte. Učitel není hlavním aktérem hodin, ale spíše jejich průvodcem, který individualizuje výuku tak, aby každé dítě pracovalo na úloze, jejíž úroveň obtížnosti odpovídá tomu, jak se kterému dítěti právě daří. Umožňuje dětem práci jednotlivě či ve skupinách podle jejich volby. Citlivě reaguje na aktuální situaci mezi dětmi, bez tlaku pobízí děti k práci, řídí jejich diskuse a raduje se s nimi z jejich objevů. Zjednodušeně řečeno pedagog je průvodcem dítěte na jeho cestě za poznáním a moderátorem diskusí.

Projekt inovativní třídy je tříletý. Škola garantuje uplatňování výše jmenovaných principů na období 3 let a to bez ohledu na případnou změnu pedagoga. Po třech letech proběhne kritické zhodnocení projektu, a pokud to bude v reálných a personálních možnostech školy, bude projekt pokračovat v dalších letech v souladu s platnou legislativou.