Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

INFO 2 – prevence C-19 od 1.9.2021

Poslední příspěvky

Preventivní testování a pravidla ochrany dýchacích cest od 1. 9. 2021

V návaznosti na Soubor doporučení pro školy a školská zařízení  ve  školní  roce 2021/22 vzhledem Covid-19 (datum zveřejnění 17.8. 2021 – MŠMT a MZ ČR) si Vás dovolujeme informovat o aplikaci doporučení v podmínkách naší školy. Prosíme sledujte návazné informace a případné změny zde na korunka.org.

Preventivní screeningové testování PCR metodou (stejně jako na jaře):

Budeme testovat jedenkrát v první dvou vyučovacích týdnech. Dne 1. září budou testováni žáci  tříd: 2.A, 2.B, 3.A – 9.B. Dne 2. září budou testováni žáci: přípravná třída, 1.A, 1.B, obě dvojročí 1.C, 1.D.

Ve druhém týdnu pak třídy 2.A, 2.B, 3.A – 9.B 8. září a o den později 9. září přípravná třída, 1.A, 1.B, obě dvojročí 1.C, 1.D – vždy v první vyučovací hodinu.

PCR metodou se nebudou ve škole testovat žáci, kteří se prokáží:

  1. vlastním negativním PCR testem z odběrového místa ne starším 7 dnů – jeho kopií (originál lze okopírovat ve škole). Žáci, kteří budou mít vydané potvrzení o negativním PCR testu před 1. zářím, budou muset test opakovat na odběrovém místě z důvodu dodržení jeho 7denní platnosti. V opačném případě žák musí mít zakryté dýchací cesty.
  2. vlastním negativním antigenním testem z odběrového místa ne starším 72 hodin – jeho kopií (originál lze okopírovat ve škole). Žáci, kteří budou mít vydané potvrzení o negativním antigenním testu před 1. zářím, budou muset test opakovat na odběrovém místě z důvodu dodržení jeho 72hodinové platnosti. V opačném případě žák musí mít zakryté dýchací cesty.
  3. kopií vytištěného dokumentu, že žák je v 180denní ochranné lhůtě po prodělání onemocnění C-19.
  4. kopií certifikátu o očkování C-19 (minimálně 14 dnů po druhé dávce či první dávce u jednodávkového očkování).

Je možné ukázat dokument o negativitě v mobilu v aplikaci Tečka či stažený soubor.

Pravidla pro preventivní testování jsou účinná do 10. září.

Postup / pravidla v případě pozitivního testu: v případě pozitivního záchytu screeningové metody společnost Anygence informuje vedení školy, které kontaktuje zákonného zástupce, ten kontaktuje praktického, dětského lékaře žáka a požádá o vystavení žádanky na diagnostické vyšetření RT-PCR, které potvrdí předpoklad pozitivního vzorku.

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021:

Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd (respirátor nebo nanorouška) . Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

• osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu

• osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. pokud jsou děti a žáci usazeni, při konzumaci potravin a nápojů, osoby v době cvičení).

Pokud dítě nebo žák neabsolvuje preventivní screeningové testování (např. není přítomen v den testování) a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy. Toto neplatí, pokud děti nebo žáci spadají pod výjimky nebo se prokáží vlastním negativním PCR testem ze zdravotnického zařízení ne starším 7 dnů.

Stejně tak žák, který se nepodrobí screenigovému testování, bude se moci prezenční výuky zúčastnit, ale za podmínky použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole.

Podrobně na str. 12 a 20 v dokumentu Soubor doporučení pro školy… (postup školy při odmítnutí testování a odmítnutí nošení ochranného prostředku).

Další informace pro Vás:

  • V souladu s doporučením MŠMT k provozu školy omezujeme pohyb zákonných zástupců a dalších osob uvnitř budovy, případná jednání s třetí osobou budou probíhat po předchozí domluvě jednotlivých pedagogů v blízkosti vrátnice Sládkova ul.
  • Konání kroužků a zájmových aktivit dle doporučení MŠMT bude možné za podmínky minimalizace kontaktů účastníků aktivit (připravujeme info a rozvrhy)
  • Plavání dětí je umožněno realizovat, máme domluveno.
  • Podrobné informace k zahájení školního roku, provozu školní jídelny, ke kroužkům, školní družiny apod. najdete na korunka.org v následujících článcích

Žáku s příznaky alergického onemocnění (rýma, kašel) či jiného chronického onemocnění je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Napsat komentář