Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

INFO 1 – KORUNKA SE PŘIPRAVUJE NA VYUČOVÁNÍ

Poslední příspěvky

Vážení rodiče, milí žáci,

s končícími prázdninami Vám přinášíme první informaci s přehledem toho, co připravujeme a vylepšujeme:

V těchto dnech dokončujeme druhou fázi REKONSTUKCE ELEKTRO v 2NP, 3NP, 4NP v traktu Sládkova. Investorem je MČ Praha 7 a realizační firmou Porsenna – nová svítidla, elektrorozvody, přípojky internetu, malby stěn v devíti učebnách, atelieru, aule, v sedmi kabinetech, nové místnosti pro centrální server, skladech a přilehlých chodbách. Škola z prostředků a na opravy a údržbu provádí výměnu podlahových krytin v osmi místnostech. Nyní probíhají dokončovací práce, stěhování nábytku a úklid.

Vzhledem k nárůstu počtu tříd zřizujeme v 1NP novou učebnu, ta bude pro třídu 5.C (montessotri) – všechny montessori třídy budou nyní v přízemí v traktu Korunovační.

V srpnu jsme předložili Školské radě nový školní řád a pravidla hodnocení žáků.

V průběhu léta jsme jsme předkládali průběžnou zprávu Operačního programu  Praha – pól růstu ČR MŠMT ČR s názvem “Multikulturní Korunovační” ( personální podpora škol, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol) a do 30.8. budeme předkládat závěrečnou zprávu projektu projekt s názvem „ZŠ Korunovační-šablony II“, financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. (personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT v ZŠ, podpora mezioborových rozvojových aktivit. 

V průběhu léta jsme připravovali další aktivity v rámci projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Šablony III. – komunitní setkání rodičů, zahraniční stáže pedagogů, personální šablony.

V průběhu léta jsme připravili zavedení ZAVEDENÍ NOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU EDOOKIT: MATRIKA, TŘÍDNICE, KOMUNIKACE, DOMÁCÍ ÚKOLY, DOCHÁZKA – žákovská knížka – budeme zavádět do praxe školy v první polovině září ve spolupráci se rodiči žáků a nový informační systém bude znamenat digitalizaci komunikace, elektronické žákovské knížky a pod.

V září přivítáme do naše týmu nové kolegy a kolegyně – přijali jsme 4 nové učitele na II.st., do montessori tříd 2 nové průvodce a 2 monstessori asistenty, do školní družiny vychovatelku a vychovatele, do dvou tříd nové asistenty pedagoga.

Podrobné informace z zahájení školního roku, k prevenci C-19, zájmové činnosti následují v dalších článcích.

Dobré vykročení do nového školního roku přeje všem společně s pedagogickým sborem a s provozními zaměstnanci školy Tomáš Komrska, ředitel školy.

Napsat komentář