Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Školská rada

Dokumenty

ŠKOLSKÁ RADA

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám se podílet na správě školy.

Školská rada ZŠ Korunovační je zřízena dle §167 Školského zákona č.561/2004. Hlavní pravomoci a povinnosti školské rady jsou uvedeny v §168 téhož zákona, tj.

Školská rada

  • se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu školy na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Vítány jsou náměty a jakákoli pomoc ze strany všech rodičů našich žáků, pedagogů a vychovatelů. Chcete-li i vy ovlivňovat život naší základní školy, sdělovat své názory, diskutovat o problémech vašich dětí, případně pomoci v jakékoli oblasti činnosti školy, obraťte se na vedení či členy Školské rady, kontakty ZDE. 

Školská rada se zabývá všemi podněty a stížnostmi, které projednává v rámci svých zasedání.

Školská rada má 9 členů, kteří jsou jmenováni nebo voleni pro funkční období 3 let.

Členové Školské rady pro období 11/2021-11/2024

Zvolení zákonní zástupci nezletilých žáků:

Petr Koldinský, Jitka Kováříková, Jan Svatuška

Zvolení zástupci pedagogických pracovníků:

Barbora Horáková, Iveta Šestáková, Radka Václavíková

Jmenováni zřizovatelem:

Hana Rosůlková, Sylva Svobodová, Lukáš Tůma

 

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2021

Dne 22.11.2021 se konaly volby do Školské rady Základní školy Praha 7, Korunovační 8.

Protokol z voleb pedagogů a zákonných zástupců nezletilých žáků najdete ZDE.

Seznam nově zvolených členů školské rady najdete ZDE.

Děkujeme všem, kteří se voleb zúčastnili a podpořili své kandidáty.

Novým členům naší školské rady blahopřejeme.