Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

DISTANČNÍ VÝUKA – info ředitele

Poslední příspěvky

V návaznosti na Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem, MŠMT ČR, Praha 23. 9. 2020 informuji zákonné zástupce žáků o základních principech a organizaci distančního vzdělávání na naší škole, pokud z jakéhokoliv důvodu nastane.

Legislativa

Novela školného zákona č. 349/2020 s účinností od 25. 8. 2020 stanovuje pravidla pro vzdělávání distančním způsobem v některých mimořádných situacích (krizová opatření, mimořádná opatření MZ nebo KHS) nebo z důvodu nařízení karantény, kdy není možná osobní přítomnost většiny (více než 50%) žáků. Škola musí v těchto případech žáky vzdělávat distančně. Zároveň je stanovena povinnost žáků se tímto způsobem vzdělávat.

  • Rámcový vzdělávací program

Distanční vzdělávání se uskutečňuje podle příslušného RVP v míře odpovídající okolnostem.

  • Povinnosti školy a žáků

Ve výše vymezených případech mají žáci se vzdělávat distančním způsobem. Škola přizpůsobí způsob vzdělávání podmínkám dítěte (zázemí, materiálním podmínkám, zdravotnímu stavu). Povinnost školy vzdělávat distančním způsobem nevzniká v případě, kdy je žákům nařízena karanténa a nejde zároveň o většinu třídy. Žákům nepřítomným z jiného důvodu (např. nemoc) pokyn doporučuje poskytovat studijní podporu na dálku (zasílání materiálů, úkolů apod.). Pokračujeme na korunka.info v průběžném zadávání úkolů.

  • Komunikace s žáky a zákonnými zástupci

Škola komunikuje s žáky zákonnými zástupci pomocí těchto platforem:

web korunka.org – v rubrice NEWS jsou publikovány důležité informace ředitele školy (nařízení, opatření z vyšších míst, organizace vzdělávání, aktuality)

web korunka.info – zde učitelé jednotlivých předmětů zadávají domácí úkoly žákům, publikují informace a organizační pokyny pro zákonné zástupce v oblasti distanční výuky a domácí přípravy žáků (žáci mají povinnost v případě prezenční výuky evidovat zadané domácí úkoly souběžně sami). Zásadou je stručné a pravidelné informování pro domácí přípravu.

E – mail – učitelé a vedení školy využívají k běžné komunikaci se zákonnými zástupci (rozesílání informací, zpráv individuálních a hromadných, dotazování, ankety).

Google Meet – komunikační nástroj pro videokonference – jednotně využívají učitelé pro pořádání on-line setkání s rodiči a ke třídním schůzkám. Při distanční výuce pro realizaci on-line vyučovacích hodin.

Google Classroom – jednoduché prostředí virtuální třídy umožňující učitelům rychle vytvářet a spravovat úkoly, efektivně poskytovat zpětnou vazbu a snadno komunikovat se studenty v rámci jednotlivých kurzů. Nástroj je využíván jednotně vyučujícími při zavedení distanční výuky. Jestliže učitel přejde k výuce v učebně GC, informuje žáky a zákonné zástupce prostřednictvím portálu korunka.info a odkáže na konkrétní učebnu GC.

Pro žáky mladší 13 let zakládáme mailové schránky na doméně gmail, které budou potřebovat na přihlášení do GC. Rodičům pošleme přihlašovací údaje emailem.

Užitečné odkazy:

https://spomocnik.rvp.cz/clanek/19327/VIRTUALNI-UCEBNA-GOOGLE-CLASSROOM.html

https://www.tybrdo.cz/informatika/8-jednoduchych-kroku-jak-vyuzit-google-classroom-pro-vzdalenou-vyuku

  • Prezenční, smíšená a distanční výuka – vysvětlení pojmů

Prezenční výuka probíhá v případě, kdy není opatření nebo karanténa nařízena více než 50% žákům konkrétní třídy. Škola podle svých možností poskytuje podporu na dálku (zasílání materiálů, plánů, zadání a informace na korunka.info).

Smíšená výuka probíhá v případě, že zákaz přítomnosti žáků ve škole se týká více než 50%. Mohou být zapojení asistenti, vychovatelé ŠD. Se souhlasem HS mohou být žáci, kteří nebyli v rizikovém kontaktu, zařazeni do jiných tříd, kde probíhá prezenční výuka. Pro část žáků vyučovaných na dálku bude preferována výuka Čj, cizího jazyka, Ma a přírodovědných a společenských předmětů. Část žáků se zákazem přítomnosti ve škole vyučována v prostředí Google Room, na II.st. -minimálně jedna online vyučovací hodina denně v prostředí Google Meet – v průběhu týdne postupně výše uvedené předměty podle pevného rozvrhu od cca 14 hod. Na prvním stupni lze rozdělit žáky do menších skupin podle konkrétní situace, např. model 5 žáků výuka on-line v Google Meet v pondělí 1 hod. od 14 hod., další skupina stejně tak v úterý atd.

Distanční výuka probíhá v případě, že zákaz přítomnosti žáků ve škole platí pro minimálně jednu celou třídu.

Distanční výuka se realizuje dvěma formami: formou off-line a formou on-line.

On-line výuka může probíhat tak, že ve stejný čas na stejném místě ve stejném virtuálním prostředí pracuje skupina na stejném úkolu (virtuální synchronní vyučovací hodina). Realizuje se tak jen část běžného rozvrhu třídy, např. 3 hod. denně v určeném čase např. v modelu 3 x 30 min.).

Druhou možností je tzv. asynchronní výuka, kdy žáci pracují na zadaném úkolu, projektu vlastním tempem, učitel úkoly může individualizovat, stejně tak individualizuje komunikaci).

V případě distanční výuky budeme využívat obě formy výuky podle předem domluveného schématu, rozvrhu. Zásadní info k typu a formě výuky pro danou třídu na korunka.info. O formě a rozsahu on-line výuky rozhoduje ředitel školy.

Off-line výuka – neprobíhá přes internet (samostudium, plnění praktických úkolů, realizace projektů, umělecká tvorba, portfolio). Úkoly se zadávají individuálně podle komunikačních možností zákonných zástupců (písemně, telefonicky, místo ve vchodu školy, prostřednictvím e-mailu, na webu korunka.info) – budeme využívat tam, kde domácí podmínky neumožní výuku on-line a u nejmladších žáků v přípravné třídě a 1. ročníku.

Cíle distančního vzdělávání: Aby nikdo nezůstal mimo systém a každý pracoval přiměřeně svým podmínkám a možnostem.

  • Hodnocení žáků při distanční výuce

Učitelé budou průběžně monitorovat zapojení a aktivity všech žáků, poskytovat jim pravidelnou zpětnou vazbu (upozornění na nesplnění úkolu v prostředí Google Classroom a e-mailem). Hodnocení nebude využíváno jako forma nátlaku. Budeme zjišťovat důvody nezapojení žáka do distanční výuky, hledat možnou podporu. Bude využíváno sebehodnocení žáků a budou identifikovány potřeby žáků tak, aby bylo vyučování přizpůsobeno na míru, aby konkrétní žák dosáhl maxima. Učitelům doporučeno kromě hodnocení známkami také slovní hodnocení tzn. vyjádření např. co udělat pro další pokrok, na co se zaměřit, popř. co již žák zvládl. Doporučujeme též využívat sebehodnocení žáků (např. i osobní portfolia – dokumentace toho, co žák zvládl).

  • Nepřítomnost žáka na on-line distanční výuce

Případná nepřítomnost na distanční výuce on-line bude zaznamenávána do třídní knihy, zákonní zástupci budou nepřítomnost omlouvat prostřednictvím e-mailu třídnímu učiteli.

U žáků, kteří budou pracovat v režimu off-line výuky, se nebude logicky evidovat docházka, pouze splnění či nesplnění zadaných úkolů.

  • Obědy při distanční výuce

Dotované obědy budou vydávány do jídlonosičů  – vyzvedává osoba, které nebyla nařízena karanténa ani přítomnost ve škole. Viz. Provozní řád na korunka.org platný od 1. 10. 2020.

  • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Tito žáci mají nárok na poskytování podpůrných opatření i při distančním způsobu výuky (poradenská pomoc školy a školského poradenského zařízení, úprava obsahu, organizace, hodnocení, forem, metod vzdělávání, speciální pomůcky, učebnice). Speciální pedagogická péče a pedagogická intervence budou realizovány podle aktuálních personálních podmínek školy ve formě on-line výuky, využiti mohou být asistenti pedagoga apod.

  • Podpora – zapůjčení techniky

V současné době disponujeme cca 15 notebooky. Se zřizovatelem, který také hledá možnosti podpory, jednáme o konkrétních potřebách zjištěných na základě rychlého šetření zaměřeného vybavenost rodin k distanční výuce. Konkrétní pomoc budeme nabízet až v případě zavedení distanční výuky. Vzhledem k počtu žáků, kteří podle šetření mohou pracovat doma pouze na sdíleném počítači, předpokládáme, že nebudeme moci zapůjčit počítač všem zájemcům. 

5.10.2020

Napsat komentář