Vážení rodiče, milí žáci, vážené kolegyně a kolegové,

velká část vzdělávacích úspěchů školy se odvíjí od zdánlivě nehmatatelných věcí. Silné víry v to, co děláme a myšlenek. Smysluplnou koncepci vzdělávacího procesu naší školy tvoří řada strategických rozhodnutí, která byla učiněna v průběhu vývoje. Jsou to rozhodnutí o vybudování školy postavené na ideálech demokracie a na základech humánních etických norem a zásad, zároveň naše zásadní rozhodnutí o kvalitě, o nadstandardních službách, o společné kultuře a o škole jako o regionálním kulturním a vzdělávacím centru

Kvalita školy bývala v minulosti často velmi zjednodušeně vnímána jako schopnost maxima deváťáků uspět u přijímacích zkoušek na prestižní střední školy a být přijati. My dnes vnímáme "kvalitu školy" jako poměrně složitý soubor schopností školy v několika oblastech:

- schopnost školy přitáhnout a udržet a podporovat učitele, kteří se chtějí celoživotně vzdělávat,  kteří jsou schopni sdílet společné hodnoty s ostatními a spolupracovat s nimi, kteří jsou každý den poctivě připraveni na výuku a jsou schopni každou vyučovací hodinu realizovat v maximální kvalitě, kteří disponují širokým rejstříkem efektivních výukových metod, kteří jsou schopni vnímat individuální dispozice a nadání jednotlivých dětí a pracovat s nimi podle jejich potřeb, tak aby v nich rozvíjeli co je možné, ne to ubíjeli

- schopnost učitelů tvořivě přistupovat ke vzdělávacímu programu školy a schopnost brát na sebe zodpovědnost za věcnou správnost, přiměřenost výuky, ze adekvátnost a efektivitu didaktických a metodických postupů, ale především zodpovědnost za výsledný efekt, tzn. za úroveň dosažených vědomostí, dovedností a kompetencí žáků

- schopnost školy budovat kvalitní zázemí pro učitele a žáky, potažmo pro jejich společné činnosti, zároveň schopnost toto zázemí maximálně využít, moderní a funkční zázemí je v našich podmínkách věcí delšího vývoje, ale můžeme se pochlubit, že jsme velmi dobře vybavenou školu v oblasti moderních výukových technologií

Společná kultura je sdílením společných hodnot, je nutným předpokladem společného efektivního působení na žáky, formulovali jsme proto společně několik stěžejních zásad, kterými se chceme řídit při naší práci s žáky:

 

- společné přístupy a společné cíle 

- trvalý osobní rozvoj (vzdělávání)

- týmová práce

- bezodkladné řešení problémů

- žák jako partner

- rodič jako spolutvůrce školy

- cit, takt

- klid a bezpečí

- trvale kvalitní výkon

- nadstandardní péče

- hledání nejefektivnějších výukových metod a forem práce

- loajalita

- pozitivní přístupy a motivace

Nadstandardní služby jako přidaná hodnota

Většina učitelů poskytuje nadstandardní péči žákům, kteří potřebují pomoci s vyučovací látkou, vedou kluby, doučovací skupiny, připravují školní soutěže, ale i olympiády, přehlídky a výstavy. Většina učitelů vyjíždí s žáky na poznávací exkurze, jezdí na ozdravné výjezdy do přírody.

Škola jako regionální a kulturní centrum  Naše škola se dlouhodobě profiluje jako významné kulturní a vzdělávací centrum horní Letné, poskytujeme zázemí řadě významných vzdělávacích institucí a organizací, které poskytují kvalitní služby v oblasti volného času dětí i vzdělávání dospělých.